Hoe uw DPO/FG de hoge verwachtingen wel inlost ! (Deel 2 / 3)

Grote kans dat uw organisatie of bedrijf voor 25 mei 2018 een Data Protection Officer (DPO) moet aanstellen. In het Nederlands heet dit een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze rol wordt namelijk verplicht gesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in Engels: EU General Data Protection Regulation, GDPR). Overheidsinstellingen en bedrijven die intensief persoonsgegevens verwerken zijn vaak al snel verplicht een dergelijke DPO aan te stellen.

Mits deze DPO functie goed is ingeregeld en juist bemand, kan dit komende tijd weleens een heel waardevol bezit worden voor uw organisatie. De DPO kan uw organisatie zelfs behoeden voor incidenten, boetes, datalekken en bijbehorende reputatieschade.

Artikel-reeks in drie delen

De verwachtingen vanuit de (Europese) wetgever over wat de DPO zou moeten gaan bewerkstelligen, zijn hoog gespannen. De functie wordt stevig neergezet in de wet met allerlei zware taken en bevoegdheden. In drie delen is beschreven waarom de DPO de verwachtingen wél gaat inlossen. U leest nu deel 2.

In Deel 1 was opgenomen welke verwachtingen en daarbij horende uitdagingen op het bordje liggen van de DPO. In dit Deel 2 kijken we naar een enigszins vergelijkbare functie, de Compliance Officer die reeds meer dan 15 jaar in Nederland bestaat. We kijken welke lessen de DPO kan leren van de Compliance Officer om succesvol te zijn. Deel 3 gaat over het inrichten van de DPO functie en het vervullen van de functie door de juiste persoon.

Deel 2: Wat kan de DPO van de Compliance Officer leren?

 Les 1: Kies de juiste risicobenadering

De AVG kent een nadrukkelijke risico-insteek. Dit betekent dat vooral bescherming van die persoonsgegevens daar wordt verwacht, waar de risico’s het grootst zijn. De minder grote risico’s worden later beheerst of geaccepteerd. Tevens moet de DPO keuzes maken en prioriteiten stellen vanwege de vaak schaarse capaciteit. Om een goed beeld te krijgen van de risico’s moet eerst in beeld worden gebracht welke risico’s een organisatie überhaupt zelf onderkent, welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit momenteel worden beheerst.

Veel compliance organisaties hanteren reeds een dergelijke risicogebaseerde insteek en werken daarbij samen met andere risico-afdelingen zoals (Operational) Risk Management binnen een Control Framework met ondersteunende tooling. Een dergelijke aanpak zorgt voor overzicht van de risico’s en een juiste en onderbouwde prioriteitsstelling en inzet van capaciteit. Hierdoor is de organisatie in staat verantwoording af te leggen aan stakeholders zoals externe toezichthouders. Lumen Group heeft veel compliance en implementatie-ervaring en laat u graag een keer zien hoe dit eruit ziet als u hiervan wilt leren.

Les 2: Doe het samen!

Uiteraard moet er een plan komen voor de implementatie van de AVG. De DPO zal daar ook een rol in spelen. Een plan dat gedragen wordt en robuust is. De ervaring vanuit Compliance leert dat je een plan niet alleen maakt, maar dat vooral doet door met andere samen te werken. Vanuit ieder gezichtspunt (dus klant, medewerker, HR, proces(verbetering), IT, directie) is het van belang de juiste mensen aan tafel te krijgen en vanaf het begin af aan deel te laten uitmaken van de reis. Hoe eerder betrokken, hoe eerder men meedenkt over potentiele impact en veranderingen. Ook kunnen zo mogelijkheden en kansen worden gezien die de DPO anders nooit zou hebben gezien. Wij hebben genoeg Compliance Officers gezien die vergaten de rest van de organisatie mee te nemen en snelheid wilden maken en grotendeels deze samenwerking oversloegen. Hier blijft gelden: alleen ga je sneller, samen kom je verder !

Les 3: Principes onderliggend aan de wet zijn leidend

Om aan dit vereiste van accountability invulling te geven hebben velen van ons een natuurlijk reflex om te gaan ‘vinken’ en in dossiers per wetsartikel vast te leggen dat ze voldoen aan de wet. Stempel erop en klaar! We zijn ‘compliant’. Echter, het is de vraag of dit organisaties verder brengt. Bij een dergelijke korte termijn aanpak komen onmiskenbaar de echte vragen van de business pas later over hoe de regels écht gelezen en toegepast moeten worden. Ons inziens leidt een dergelijke benadering tot dubbel werk. Er lijkt dan geen sprake van een lerende organisatie.

Wat vaak vergeten wordt is dat achter alle regels een gedachte zit die bij een korte termijn aanpak gemist wordt. Dit is namelijk de bescherming van klanten en burgers tegen bijvoorbeeld niet integer gebruik van persoonlijke data en voorkomen dat persoonlijke data op straat komen te liggen. De gedachte achter de regel beschouwen, binnen de context van de eigen organisatie, levert pas echt de echte inzichten op die ons verder brengen. Een voorbeeld is om niet slechts een privacy beleid op te stellen waarin keurig op papier aan alle regeltjes wordt voldaan. Juist het samen ‘doorleven’ van de regels en het bepalen van de impact is waarde-toevoegend. Het sluitstuk van de reis is dan vervolgens een kort en concreet beleid dat daadwerkelijk gedragen en toegepast wordt.

Het komende Deel 3 gaat over het inrichten van de DPO functie en het vinden van de juiste persoon hiervoor. Een passende personele invulling binnen uw organisatie is essentieel om deze DPO rol succesvol te kunnen vervullen. 

Hoe uw DPO de hoge verwachtingen wel inlost ! (Deel 1 / 3)

Grote kans dat uw organisatie of bedrijf voor 25 mei 2018 een Data Protection Officer (DPO) moet aanstellen. In het Nederlands heet dit een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze rol wordt namelijk verplicht gesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; en in Engels: EU General Data Protection Regulation, GDPR). Overheidsinstellingen en bedrijven die intensief persoonsgegevens verwerken zijn vaak al snel verplicht een dergelijke DPO aan te stellen.

Mits deze DPO functie goed is ingeregeld en juist bemand, kan dit komende tijd weleens een heel waardevol bezit worden voor uw organisatie. De DPO kan uw organisatie zelfs behoeden voor incidenten, boetes, datalekken en bijbehorende reputatieschade.

Artikel-reeks in drie delen

De verwachtingen vanuit de (Europese) wetgever over wat de DPO zou moeten gaan bewerkstelligen, zijn hoog gespannen. De functie wordt stevig neergezet in de wet met allerlei zware taken en bevoegdheden. In drie delen, waarvan er komende tijd iedere twee weken een deel verschijnt, is beschreven waarom uw DPO de verwachtingen wél gaat inlossen.

In Deel 1 is opgenomen welke verwachtingen en daarbij horende uitdagingen op het bordje liggen van de DPO. In Deel 2 kijken we naar een enigszins vergelijkbare functie, de Compliance Officer die reeds meer dan 15 jaar in Nederland bestaat. We kijken welke lessen de DPO kan leren van de Compliance Officer om succesvol te zijn. Deel 3 gaat over het inrichten van de DPO functie en het vervullen van de functie door de juiste persoon.

Deel 1: Verwachtingen en uitdagingen voor uw DPO

DPO als aanjager van het privacy belang

Zoals gezegd wordt door de Europese wetgever veel belang toegedicht aan de functie van DPO. De functie lijkt zelfs zo zwaar aangezet dat de DPO, gezien zijn wettelijke taken en bevoegdheden, maar zeker ook door zijn wettelijke bescherming (zie hieronder), een soort aanjager of voorvechter wordt van het privacybelang binnen een bedrijf of organisatie.

De DPO zal onder meer betrokken zijn bij de uitvoering van Privacy Impact Assessments (PIA’s) en het in kaart brengen van een register van alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens. Daarnaast heeft hij als uitdagende taak een cultuur te kweken waarin integere gegevensverwerking en transparantie centraal staat. Te denken valt hierbij aan het geven van opleidingen, trainingen en workshops.

Ook zal hij controleren of voldoende invulling wordt gegeven aan allerlei (nieuwe) rechten van burgers en klanten om zijn/haar persoonsgegevens: te vergeten (bv. ‘right to be forgotten’), over te dragen en/of in te zien. De toestemmingsvereisten uit de AVG om persoonsgegevens te mogen verwerken (opt-in) vragen ook aandacht. De DPO is ten slotte contactpersoon richting burgers / klanten en ook de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Bovenliggend doel van de wet is het beschermen van persoonsgegevens van klanten en burgers door meer transparantie en integere verwerking van de gegevens.

Blatend schaap met vijf poten?

Om dit goed uit te kunnen voeren dient hij onderlegd te zijn in IT, privacywetgeving en de (business) processen om de uitdagingen te kunnen aangaan. Wij weten uit ervaring dat personen die dit alles in zich herbergen niet veel te vinden zijn in Nederland. Vaak ligt de nadruk op een of twee van deze elementen, maar zelden op alledrie. Wordt een schaap met vijf poten gezocht? En hoe groot is het risico dat dit dan een blatend schaap is waar niemand naar luistert?

DPO als countervailing power

Om de functie kracht bij te zetten en de functionaris als ‘countervailing power’ te laten optreden in het bedrijf of de organisatie, voorziet de Europese verordening in een vorm van ontslagbescherming voor de DPO. Deze bescherming is enigszins vergelijkbaar met die van een MR lid. Om de DPO rol verder te vergemakkelijken en hem in positie te brengen kent hij binnen zijn organisatie ook een onafhankelijke positie t.o.v. de bestaande business en rapporteert hij aan het hoogste management. Dit houdt in dat hij vooraf geen instructies krijgt en achteraf geen nadeel mag ondervinden van de standpunten die hij inneemt. Dit alles zal in de governance van een organisatie dus goed ingeregeld moeten gaan worden.

Leren van de Compliance Officer

De DPO kan beschouwd worden als een species van de Compliance Officer zoals die voornamelijk in de financiële sector is te vinden en ook steeds meer daarbuiten. Dit is een functie die haar nut heeft bewezen afgelopen jaren door haar aanjaagfunctie om integere handelen intern bespreekbaar te maken. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, maar de functie heeft zich wel degelijk een positie weten te verwerven binnen veel organisaties en levert toegevoegde waarde. De DPO zal naar verwachting een gelijke route bewandelen, en als hij slim is profiteert hij daarbij van de geleerde lessen van de Compliance Officer. Ook als uw organisatie geen Compliance Officer heeft, is het toch nuttig om het tweede deel op onze website te raadplegen.