Wijziging Telecommunicatiewet: nieuwe regels voor telemarketing

Per 1 juli 2021 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. De wetswijziging heeft betrekking op regels voor telemarketing. Tot 1 juli 2021 gold een “opt-out-systeem” voor het bellen van particulieren voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat abonnees die geen rechtspersoon zijn ongevraagd telefonisch konden worden benaderd door verkopers, tenzij ze stonden ingeschreven in het bel-me-niet-register. Vanaf 1 juli 2021 moeten telemarketeers vooraf toestemming hebben van de particulieren die ze benaderen via de telefoon. In deze blog leggen wij uit wat deze wetswijziging betekent voor uw organisatie.

Opt-in-systeem

Met de wetswijziging is een algemeen “opt-in-systeem” ingevoerd voor directmarketing via de telefoon. Het opt-out-systeem is daarmee vervallen en het bel-me-niet-register is opgeheven. Onder het oude regime konden particulieren in beginsel via de telefoon benaderd worden door marketeers, tenzij ze zich hadden ingeschreven in het bel-me-niet-register. Het nieuw ingevoerde opt-in-systeem houdt in dat particulieren vooraf expliciet toestemming moeten geven voor ongevraagde commerciële en ideële communicatie en communicatie voor goede doelen (artikel 11.7 Telecommunicatiewet). Zonder dergelijke toestemming is ongevraagde telemarketing niet toegestaan. Onder “particulieren” wordt verstaan: consumenten, eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of maatschappen waar zzp’ers vaak gebruik van maken.

Aanleiding wijziging

Op grond van signalen, meldingen, onderzoeken en gevoerde gesprekken vanuit de samenleving, consumenten belangenbehartigers en de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die toeziet op de naleving van de regels voor telemarketing, zijn een aantal problemen geconstateerd met betrekking tot de bescherming van consumenten tegen ongewenste telemarketing:

  • Consumenten zijn over het algemeen niet gediend van ongevraagde telemarketinggesprekken;
  • Natuurlijke personen zijn een relatief kwetsbare groep voor telemarketing, in die zin dat ze ieder moment van de dag ermee geconfronteerd kunnen worden en daar hinder, irritatie en privacyinbreuken van kunnen ondervinden;
  • Telemarketing veroorzaakt onbegrip en irritatie over dat natuurlijke personen steeds voor onbepaalde tijd gebeld kunnen worden, indien zij bij een partij een product of dienst hebben gekocht;
  • Natuurlijke personen zijn onbekend met het recht van verzet, waardoor zij zichzelf niet effectief kunnen beschermen tegen ongewenste telemarketing;
  • Er bestaat problematiek omtrent de effectiviteit van toezicht door de ACM.

Gevolgen

Vanaf 1 juli 2021 moeten telemarketeers van tevoren toestemming hebben van particulieren om ze te benaderen via de telefoon voor marketingdoeleinden. Dit is anders indien sprake is van betalende klanten die hiervan op de hoogte zijn gesteld toen ze klant werden en op dat moment tevens in de gelegenheid zijn gesteld om hiertegen bezwaar te maken . Indien zij geen bezwaar hebben gemaakt, mogen zij ongevraagd gebeld blijven worden.

Verdere uitzonderingen op het toestemmingsvereiste zijn rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hun telefoonnummer speciaal voor dergelijke doeleinden openbaar hebben gemaakt.

Ten slotte vallen ook abonnees die zijn gevestigd buiten de Europees Economische Ruimte buiten het toepassingsbereik van artikel 11.7 Telecommunicatiewet, indien is voldaan aan de daar toepasselijke regels voor telemarketing via de telefoon.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Indien uw organisatie gebruik maakt van telemarketing, dan moet u in eerste instantie kijken of er een of meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, zodat u geen toestemming hoeft te vragen. Als deze uitzonderingen niet van toepassing zijn, dan zult u ervoor moeten zorgen dat u wel vooraf toestemming heeft gekregen.

Om te voldoen aan het toestemmingsvereiste moet de toestemming vrij, specifiek en geïnformeerd zijn. Bovendien moet het blijken uit ondubbelzinnige wilsuiting. Dit houdt in dat de particulier vrij moet zijn om toestemming te weigeren, de particulier goed moet weten aan wie en waarvoor hij toestemming geeft en dat het geven van toestemming moet voortkomen uit een actieve handeling.

De ACM heeft aangekondigd dat ze particulieren actief zullen informeren over de aangepaste regeling en de mogelijkheid tot klagen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan tevens handhaven wanneer sprake is van een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, wat snel aan de orde zal zijn bij het gebruik van telefoonnummers van particulieren die geen toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Wij zijn bereikbaar per e-mail op info@lumengroup.nl of via telefoonnummer 030 – 889 65 75. Het is mogelijk een afspraak in te plannen via deze link