Wetsvoorstel wijziging UAVG: Een eerste analyse

Komende donderdag 9 februari wordt het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) besproken in de Tweede Kamer. Minister Weerwind heeft namens het kabinet heeft een update voorgesteld. De UAVG mist op dit moment op bepaalde punten verduidelijking, sommige verwijzingen zijn verouderd en de rechter heeft zich uitgesproken tegen de strekking van een enkele bepaling. Kortom, er zijn updates verzameld in de bijna 5 jaar dat de wet nu van kracht is. Er is onder andere advies ingewonnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, werkgeversorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze blog zet ik de meest in het oog springende wijzigingen uiteen.

Wat is de UAVG?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Op sommige punten biedt deze wet ruimte om nadere invulling te geven aan sommige open normen. In Nederland is dit gedaan door middel van de UAVG. De UAVG wet regelt onder andere het bestaan en de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens en geeft nadere invulling aan normen ten aanzien van gebruik van bijzondere persoonsgegevens.

Welke wijzigingen vinden plaats in het wetsvoorstel?

  1. Jongeren tussen 12 en 16 krijgen meer rechten

Nu is het in Nederland mogen jongeren vanaf 16 jaar zelf toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Daaronder moet de ouder toestemming geven, als het bijvoorbeeld gaat online diensten als websites en apps. Enkel de ouders die toestemming voor bijvoorbeeld onlinediensten weer kunnen intrekken. In het wetsvoorstel mogen jongeren deze rechten nu ook gaan uitoefenen vanaf 12 jaar. Bijzonder in het wetsvoorstel is dat de jongere de gegeven toestemming kan intrekken en dat de ouders deze toestemming weer kunnen geven. Vervolgens is het dan aan de verwerkingsverantwoordelijke om te bepalen wat daarmee gebeurt. Zij moet hierbij de wens van de minderjarige zwaar meewegen.

Wat betreft verwerkingen van medische gegevens staat hier nog wel een strengere toets tegenover. Tenzij de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst zich hiertegen verzet, kunnen jongeren van 12 tot 16 jaar deze rechten van betrokkenen ook gaan uitoefenen.

  1. Strafrechtelijke verwerking

Op dit moment worden persoonsgegevens die nu als strafrechtelijke gegevens worden benoemd binnen de UAVG te ruim uitgelegd volgens een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Een door een rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag, zoals een contactverbod, zijn namelijk geen strafrechtelijke persoonsgegevens. De opstellers van het wetsvoorstel kunnen zich vinden in deze opvatting. Deze definitie wordt dus smaller uitgelegd in het nieuwe wetsvoostel.

  1. Gebruik bijzondere persoonsgegevens wordt ruimer toegestaan

Volgens de AVG mogen bijzondere persoonsgegevens niet worden verwerkt, tenzij een uitzonderingsgrond van toepassing is. Tot nu toe was zo’n uitzonderingsgrond er niet voor accountants, bij de uitvoering van wettelijke taken. Het wetsvoorstel brengt daar verandering in: als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijk verplichte controle, mag een accountant bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Naast accountants wordt ook het werk van curatoren eenvoudiger gemaakt, doordat expliciet wordt toegevoegd aan de Faillissementswet dat zij bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke persoonsgegevens en het BSN mogen verwerken als dat noodzakelijk is.

  1. Gebruik biometrische gegevens

De UAVG wordt in het wetsvoorstel aangepast met betrekking tot de uitzondering op het verbod om biometrische gegevens te verwerken met het oog op de unieke identificatie van een persoon indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Deze doelbeperking is in het wetsvoorstel expliciet gemaakt. Zo wordt het gebruik van biometrische gegevens toegestaan om de rechtmatige toegang tot bepaalde plaatsen, gebouwen, diensten, producten, informatiesystemen of werkprocessystemen te verkrijgen.

Verdere stroomlijning met andere wetgeving

In het wetsvoorstel worden verder bepalingen aangepast in bijvoorbeeld de Faillissementswet, Wegenverkeerswet 1994, de Wet administratiefrechtelijke verkeershandhaving, de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze zullen echter inhoudelijk minimaal wijzigen.

Verder proces voor totstandkoming wetgeving UAVG

Zoals eerder genoemd, vindt de bespreking van deze wetswijziging in de Tweede Kamer plaats op 9 februari. Mochten zij na bespreking akkoord gaan dan zal dit voorstel naar de Eerste Kamer gestuurd worden. Wij blijven deze voorgestelde wetswijziging met aandacht volgen.

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om over dit onderwerp te sparren. Wij zijn bereikbaar per e-mail op info@lumengroup.nl of via telefoonnummer 030 – 889 65 75.