Mogelijkheid tot collectieve schadevergoeding op basis van de AVG?

Sinds 2020 is het voor collectieve belangenbehartigers mogelijk om collectief schade te verhalen op basis van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (hierna: WAMCA). De vraag of het mogelijk is om collectief schadevergoeding te eisen op basis van schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) ligt nu voor bij de rechter. In deze blog zullen de huidige ontwikkelingen tussen de verhouding van de WAMCA en de AVG verder uiteengezet worden. Op het moment van schrijven is het namelijk nog onduidelijk of een mogelijkheid bestaat om tegen privacyschendingen op te treden op basis van de WAMCA.

Een nieuw middel om privacyschendingen te voorkomen?

Een mogelijk gevolg van de intreding van de WAMCA is dat naast individuele schadevergoedingsclaims en optreden door de Autoriteit Persoonsgegevens, een extra middel beschikbaar is om privacyschendingen te voorkomen en aan te pakken. Nederland staat momenteel op de voorgrond met betrekking tot collectieve acties tegen het schenden van privacywetgeving. In andere Europese landen zijn er nog geen mogelijkheden gevonden om massaclaims tegen schendingen van privacywetgeving in te stellen.

De vraag of een nieuw handhavingsmiddel daadwerkelijk beschikbaar komt om privacyschendingen aan te pakken hangt af van het vonnis op onderstaande zaken en eventuele toekomstige rechtszaken die zich op dit onderwerp toespitsen. De rechter heeft in beide onderstaande zaken zich nog niet uitgelaten over de toepasbaarheid van de WAMCA op privacyschendingen. Een belangrijke vraag die daarbij gesteld moet worden is of de wetgever wel beoogd heeft om de WAMCA als grond voor privacyschendingen aan te wenden en of daar binnen het schadevergoedingsregime van de AVG wel ruimte voor is. In onderstaande zaken is het nu dus nog afwachten.

The Privacy Collective tegenover Oracle en Salesforce

In Nederland liggen momenteel Oracle, Salesforce en TikTok onder vuur door ingestelde vorderingen op basis van de WAMCA. De stichting The Privacy Collective (hierna: TPC) heeft een rechtszaak aangespannen ten behoeve van de Nederlandse internetgebruiker tegen Oracle en Salesforce. Zij vorderen 11 miljard euro voor de privacyschendingen van 10 miljoen Nederlandse internetgebruikers. TPC is van mening dat Oracle en Salesforce op grote schaal de gegevens van miljoenen Nederlanders binnenslepen en verkopen, zonder geldige toestemming. TPC meende een mandaat te hebben om op te treden ten behoeve van de Nederlandse internetgebruiker door gebruik te maken van een ‘steun met 1 klik-knop’ op hun website. De teller van de ‘steun met 1 klik-knop’ staat op het moment van schrijven op 113.000. Echter de rechtbank oordeelde dat niet kon worden vastgesteld dat TPC opkomt voor een voldoende groot deel van de groep getroffen benadeelden en verklaart TPC wegens gebrek aan representativiteit niet-ontvankelijk. TPC heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis.

Take Back Your Privacy tegenover TikTok

Een andere zaak die momenteel voor ligt bij de rechter is de zaak tussen TikTok en de stichting Take Back Your Privacy (hierna: TBYP). TBYP startte vorig jaar een collectieve actie tegen TikTok namens alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. Zij eisen dat TikTok aan de Nederlandse minderjarige TikTok-gebruikers een schadevergoeding van minimaal 2 miljard betaalt voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun gegevens. TikTok gaf aan dat zij van mening zijn dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om van deze zaak kennis te nemen omdat TikTok niet in Nederland gevestigd is. De rechtbank Amsterdam gaf op 9 november 2022 aan dat zij zich wel bevoegd achtte om de zaak te behandelen. Op het verdere verloop van deze zaak moeten wij nog wachten.

Mochten er ontwikkelingen zijn, dan zullen wij de updates in deze blog weergeven.

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om over dit onderwerp te sparren. Wij zijn bereikbaar per e-mail op info@lumengroup.nl of via telefoonnummer 030 – 889 65 75.