Hoe ga ik om met verzoeken van betrokkenen?

Wil een betrokkene een beroep doen op een van de rechten dan moet het bevoegd gezag binnen één maand na ontvangst het verzoek afhandelen. Zorg er voor dat de processen hierop zijn ingericht. Als een beroep op een recht elektronisch wordt ingediend, moet het verzoek volgens de AVG zo mogelijk ook via de digitale weg afgehandeld worden. De betrokkene moet in principe kosteloos zijn rechten kunnen uitoefenen. Alleen bij ongegronde, buitensporige of herhaalde verzoeken mag er een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, of mag de onderwijsinstelling het verzoek weigeren. Dat laatste kan alleen mits de instelling goed onderbouwt dat er sprake is van een ongegrond, buitensporig of herhaald verzoek.

Vuistregel is dat als een betrokkene een beroep doet op een van zijn rechten, de school dat verzoek binnen één maand moet afhandelen. Als dat niet lukt, mag deze maand verlengd worden tot maximaal drie maanden. Bijvoorbeeld wanneer het verzoek erg complex is, of als er veel verzoeken van dezelfde betrokkene tegelijk zijn ingediend.