Moet ik leerlinggegevens delen met de GGD/gemeente voor gezondheidsonderzoeken?

Nee, dat hoeft niet. Gegevensdeling voor gezondheidsonderzoeken met de GGD is altijd onverplicht en vrijwillig. Regelmatig krijgen wij van scholen de vraag, of ze moeten meewerken aan het verstrekken van leerlinggegevens aan de GGD, vanwege een gemeentelijk gezondheidsonderzoeken en/of een bezoek van de jeugdverpleegkundige. In dit artikel lees je hierover meer.

Allereerst is het van belang om in kaar te brengen wie de gegevens opvraagt, om welke gegevens het gaat en welke rol van de school wordt gevraagd. Het direct verstrekken van gezondheidsgegevens aan de gemeente is bijvoorbeeld aan strenge vereisten gebonden: deze mogen alleen verwerkt worden  als hiervoor uitdrukkelijk en expliciet toestemming is gegeven door ouders (bij kinderen en jongeren onder 16 jaar, art. 9 AVG). Oudere leerlingen kunnen dit zelf doen. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens is hier meer informatie over te vinden.

Vaak komt de vraag om leerlinggegevens van de GGD. Op basis van de ‘Wet op de jeugdgezondheidszorg’ krijgt de GGD deze gegevens echter al uit BRON. Alleen kan de GGD niet de ‘lesgroep’ van de leerling uit BRON halen, een gegeven wat de GGD nodig heeft om bijv. de gesprekken met de jeugdverpleegkundige te kunnen plannen. Daarom ontvangt de GGD dit gegeven graag direct van de scholen.

De sectorraden hebben hierover in het verleden, samen met DUO en het ministerie van OCW, in  overleg met de GGD GHOR de volgende advies opgesteld:

  • Scholen zijn niet wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan organisaties die namens de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoeren. De wet regelt dat zij die gegevens uit BRON kunnen verkrijgen.
  • Scholen kunnen eventueel wel vrijwillig en onverplicht besluiten om op grond van het algemeen belang (te weten: de publieke volksgezondheid en jeugdgezondheidzorg in het bijzonder) de volgende persoonsgegevens van leerlingen te verstrekken: naam en geboortedatum, registratienummer van de instelling waar de leerling is ingeschreven, soort onderwijs, datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype, en de groep (klas). Let op! Geef nooit een BSN of PGN aan de GGD door, dit is altijd in strijd met de wet.
  • Kiest een school voor deze vrijwillige levering van gegevens aan de GGD, zorg er dan voor dat de gegevens op een veilige manier worden verstuurd.

Op de site van de VO-Raad is hier meer informatie over te vinden.