Mogen ouders op basis van het inzagerecht alle gegevens van hun kind inzien of alleen het LAS/LVS?

De AVG bepaalt dat als er een beroep op het inzagerecht wordt gedaan, álle persoonsgegevens van betrokkene die door de school worden verwerkt (in dit geval dus de leerling als het een kind onder de 16 jaar betreft), beschikbaar moeten worden gesteld om in te zien.