Mogen wij communiceren aan ouders/leerlingen en/of personeel over (het vermoeden van) een coronabesmetting van leerlingen/personeelslid?

Let op: dit artikel bevat updates. Lees het gehele artikel voor de meest actuele informatie.

Nee, volgens de AVG mag dit op dit moment niet. Zoals in de vorige vraag is benoemd, is het informeren van ouders, leerlingen en/of personeel over een besmetting bij één specifieke individu (op dit moment) niet in overeenstemming met de AVG. Uit de vorige vraag bleek ook een bepaald spanningsveld tussen hetgeen wat het Ministerie en de protocollen adviseren en de AVG.  

In de protocollen van de sectorraden (PO-Raad en VO-Raad) en het servicedocument van het Ministerie wordt een school of een kinderopvang namelijk geadviseerd om besmettingen bij de GGD te melden als er één of meer vastgestelde besmettingen voorkomen bij de leerlingen of het personeel. Ook staat in de protocollen vermeld dat de school of de kinderopvang voor goede communicatie moet zorgen richting ouders/verzorgers en het personeel. Hierbij zal geïnformeerd moeten worden welke maatregel wordt genomen naar aanleiding van de vastgestelde besmettingen, waarom deze maatregel is genomen en hoe lang de maatregel naar verwachting duurt.

Strikt juridisch genomen bestaat er geen wettelijke plicht binnen het onderwijs om ouders en/of leerlingen en/of personeel in te lichten over (het vermoeden van) een coronabesmetting bij een leerling, en is dit een aangelegenheid van de GGD in het kader van het bron- en contactonderzoek waar zij (wettelijk) verantwoordelijk voor zijn. Er is (nog) geen eenduidig antwoord gegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe het advies dat gegeven wordt in de protocollen en het servicedocument van het Ministerie zich verhouden ten opzichte van de AVG.

UPDATE – Handreiking ‘Privacy en registratie van COVID-19’ d.d. 16-02-2021

De sectorraden hebben aangegeven hun eerder aangekondigde Handreiking ‘Privacy en registratie van COVID-19’. Naast de handreiking hebben de sectorraden ook een model toestemmingsformulier voor  het gebruik van persoonsgegevens m.b.t. corona van leerlingen. De handreiking geeft richtlijnen voor de volgende vragen:

  • Mag de school vragen aan een leerling of deze corona heeft?
  • Mag de school vragen aan een medewerker of deze corona heeft?
  • Mag de school gegevens uitwisselen met de GGD?
  • Mag de school bijhouden welke leerling of medewerker corona heeft?
  • Mag de school communiceren welke leerling of medewerker corona heeft?

De handreiking is te downloaden via de website van de PO-Raad of via de website van de VO-Raad.

Zienswijze Lumen Group

Lumen Group heeft naar aanleiding van de publicatie van de handreiking contact gehad met zowel de AP als de sectorraden. Omdat er naar onze mening een verschil zat in de Q&A van de AP en de handreiking van de sectorraden. Daarbij is vooral de nadruk gelegd op het vereiste dat toestemming vrijelijk gegeven moet zijn. 

Hoewel wij begrip hebben voor het feit dat de scholen via het aangeboden toestemmingsformulier hieraan een praktische invulling willen geven, blijven wij bij ons eerdere standpunt dat het niet voor de hand ligt dat uitdrukkelijke toestemming door leerlingen of ouders op deze wijze toch vrijelijk gegeven kan worden. Dit wordt niet op deze manier vermeld in de handreiking van de sectorraden, maar in overleg met de AP aangegeven dat hun Q&A leidend is en niet de handreiking van de sectorraden. Dit betekent dat ons advies – zoals dat hierboven eerder is gegeven – in stand blijft.

Scholen zullen dus zelf de afweging moeten maken en kunnen aantonen dat de toestemming hierdoor vrij is gegeven, dat ouders en leerlingen niet onder druk staan om toestemming te geven en dat het geen nadelige gevolgen heeft als ze weigeren (wel/geen toegang tot de school). Neem in die afweging ook mee of, en in welke mate, ouders en leerlingen actief worden opgeroepen om het toestemmingsformulier in te vullen.