Wat is een verwerker?

Een verwerker in de zin van de AVG is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (art. 4 Avg).

De verwerker handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke en mag alleen verwerkingen doen waarvoor hij uitdrukkelijk opdracht krijgt (en verwerkt de persoonsgegevens in lijn met hetzelfde doel als waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt). Er is geen hiërarchische verhouding tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, een verwerker is dus nooit in loondienst bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Een voorbeeld van een verwerker is de aanbieder van leermiddelen van de school die de persoonsgegevens van leerlingen verwerkt namens de school (het bevoegd gezag).

Voor een duidelijke nadere toelichting van het begrip verwerker zie pagina 33 van de Handreiking Algemene Verordening gegevensbescherming 

Bron: Kennisnet (bewerkt)