Privacystatement Lumen Group B.V.

Als Lumen Group B.V. beschikking krijgt of heeft over uw persoonsgegevens, dan behandelen wij deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement.

Lumen Group B.V. vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:

 • u onze website bezoekt,
 • u uw gegevens invult of achterlaat op onze website,
 • u uw gegevens invult of achterlaat op onze vestiging,
 • u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • in het kader van een zakelijke relatie met Lumen Group B.V.
 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Communicatie. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van verantwoordelijke of haar groepsmaatschappijen. Informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt en uitgewisseld middels of via een nieuwsbrief, het achterlaten van een reactie op een website, gebruik van sociale media en het persoonlijk account. Onder overige activiteiten vallen bijvoorbeeld (sprekers)events.
 2. Bemiddeling. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandige ondernemer.¬†Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en be√ęindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever.¬†Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en be√ęindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 5. Personeels- en salarisadministratie.
 6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier.¬†Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en be√ęindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 7. Ontwikkeling. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
 8. Management. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Lumen Group B.V. kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Lumen Group B.V. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker

 • De website van Lumen Group B.V. verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider en de datum en tijd van toegang tot de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera).
 • Google Analytics-cookies gebruiken wij op een privacyvriendelijke wijze conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat Lumen Group;
  · een verwerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
  · het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
  ¬∑ ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
  · geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Lumen Group B.V. of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan Lumen Group B.V. onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Nationaliteit, identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening,
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen in uw persoonlijk account of vragen om inzage.

Zakelijke relatie

Lumen Group B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 1. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Lumen Group B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens Lumen Group B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‚ÄúWaarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?‚ÄĚ

 1. Hoe lang we gegevens bewaren
  Lumen Group B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 2. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lumengroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Lumen Group B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 3. Beveiliging
  Lumen Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
 4. Verwerken wij uw gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Lumen Group B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u eveneens contact opnemen met ons via info@lumengroup.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Lumen Group B.V. Uw persoonsgegevens kunnen daarna nog maximaal vier weken beschikbaar voor de afhandeling van door uw gemaakte onkosten, de interne controle en bedrijfsbeveiliging of voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

 1. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Lumen Group B.V., dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@lumengroup.nl. 

 1. Wijzigingen

Lumen Group B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van Lumen Group B.V.

Deze versie is geldig vanaf 2023.